8 ok, amiért Róma elbukott

1. Barbár törzsek inváziói

Nyugat-Róma összeomlásának legegyszerűbb elmélete a külső erőkkel szemben elszenvedett katonai veszteségek sorozatára vezeti vissza a bukást. Róma évszázadokon át küzdött germán törzsekkel, de a 300-as évekre a gótokhoz hasonló „barbár” csoportok már a birodalom határain túlra is benyomultak. A rómaiak a negyedik század végén átvészeltek egy germán felkelést, de 410-ben Alarik vizigót király sikeresen kifosztotta Róma városát. A birodalom a következő évtizedeket folyamatos fenyegetettségben töltötte, mielőtt 455-ben ismét megrohamozták az „Örök Várost”, ezúttal a vandálok. Végül 476-ban Odoacer germán vezér felkelést rendezett, és megbuktatta Romulus Augustulus császárt. Ettől kezdve egyetlen római császár sem uralkodott többé itáliai posztról, ami sokakat arra késztetett, hogy 476-ot a Nyugati Birodalom halálos csapásaként említsék.

8 ok, amiért Róma elbukott

2. Gazdasági gondok és a rabszolgamunkára való túlzott támaszkodás.

Miközben Rómát külső erők támadták, a súlyos pénzügyi válságnak köszönhetően belülről is összeomlott. Az állandó háborúk és a túlköltekezés jelentősen meglazította a birodalmi kasszát, a nyomasztó adóztatás és az infláció pedig tovább növelte a gazdagok és szegények közötti szakadékot. Abban a reményben, hogy elkerülhetik az adóhivatalt, a gazdag osztályok számos tagja vidékre menekült, és független hűbérbirtokokat hozott létre. Ugyanakkor a birodalmat munkaerőhiány rázta meg. Róma gazdasága a rabszolgáktól függött, akik megművelték a földeket és kézművesekként dolgoztak, katonai ereje pedig hagyományosan friss hódított népeket hozott, akiket munkára fogtak. Amikor azonban a második században a terjeszkedés megtorpant, Róma rabszolgákból és más hadikincsekből álló készletei kezdtek elapadni. Az ötödik században újabb csapás érte, amikor a vandálok Észak-Afrikát magukénak vallották, és kalózként a Földközi-tengeren garázdálkodva zavarni kezdték a birodalom kereskedelmét. Mivel a birodalom gazdasága megbicsaklott, kereskedelmi és mezőgazdasági termelése pedig hanyatlott, a birodalom kezdte elveszíteni befolyását Európában.

3. A keleti birodalom felemelkedése

Nyugat-Róma sorsa részben megpecsételődött a harmadik század végén, amikor Diocletianus császár két részre osztotta a birodalmat – a Milánó városában székelő Nyugati Birodalomra és a Bizáncban, a későbbi Konstantinápolyban található Keleti Birodalomra. A felosztás rövid távon könnyebben kormányozhatóvá tette a birodalmat, de idővel a két fél eltávolodott egymástól. Kelet és Nyugat nem tudott megfelelően együttműködni a külső fenyegetések leküzdésében, és a két fél gyakran civakodott az erőforrások és a katonai segélyek miatt. Ahogy a szakadék szélesedett, a nagyrészt görög nyelvű keleti birodalom gazdagsága nőtt, míg a latin nyelvű nyugati rész gazdasági válságba süllyedt. A legfontosabb, hogy a keleti birodalom ereje arra szolgált, hogy a barbár inváziókat nyugatra terelje. Az olyan császárok, mint Konstantin, gondoskodtak arról, hogy Konstantinápoly városa megerősített és jól őrzött legyen, de Itália és Róma városa – amely sokak számára Keleten csak szimbolikus értékkel bírt – sebezhető maradt. A nyugati politikai struktúra végül az ötödik században felbomlott, de a keleti birodalom még ezer évig fennmaradt valamilyen formában, mielőtt az 1400-as években az Oszmán Birodalom legyőzte volna.

4. Túlterjeszkedés és katonai túlköltekezés

A Római Birodalom fénykorában az Atlanti-óceántól egészen az Eufrátesz folyóig terjedt a Közel-Keleten, de a nagyszerűsége egyben a bukását is jelenthette. Egy ilyen hatalmas terület kormányzása adminisztratív és logisztikai rémálommá tette a birodalmat. A rómaiak még a kiváló úthálózatuk ellenére sem tudtak elég gyorsan és hatékonyan kommunikálni ahhoz, hogy irányítsák birtokaikat. Róma nehezen tudott elegendő csapatot és erőforrást mozgósítani ahhoz, hogy megvédje határait a helyi lázadásoktól és külső támadásoktól, és a második században Hadrianus császár kénytelen volt megépíteni híres falát Britanniában, hogy sakkban tartsa az ellenséget. Miközben egyre több pénzt irányítottak a birodalom katonai fenntartására, a technológiai fejlődés lelassult, Róma polgári infrastruktúrája pedig leromlott.

5. A kormányzati korrupció és a politikai instabilitás

Ha Róma puszta mérete megnehezítette a kormányzást, akkor a hatástalan és következetlen vezetés csak tovább növelte a problémát. Római császárnak lenni mindig is különösen veszélyes feladat volt, de a viharos második és harmadik században majdnem halálos ítéletté vált. A polgárháborúk káoszba taszították a birodalmat, és mindössze 75 év alatt több mint 20 férfi foglalta el a trónt, általában elődjük meggyilkolása után. A pretoriánus gárda – a császár személyes testőrei – tetszés szerint gyilkolták meg és ültették be az új uralkodókat, és egyszer még a legmagasabb ajánlatot tevőnek is elárverezték a trónt. A politikai rothadás a római szenátusra is kiterjedt, amely saját széles körű korrupciója és inkompetenciája miatt nem tudta megfékezni a császárok túlkapásait. Ahogy a helyzet romlott, a polgári büszkeség csökkent, és sok római polgár elvesztette a vezetésbe vetett bizalmát.

6. A hunok érkezése és a barbár törzsek vándorlása

A Róma elleni barbár támadások részben a hunok Európába való betörése által a IV. század végén okozott népvándorlásból eredtek. Amikor ezek az eurázsiai harcosok Észak-Európában tomboltak, számos germán törzset a Római Birodalom határai felé űztek. A rómaiak zokon vették, hogy a vizigót törzs tagjait átengedték a Dunától délre, a római terület biztonságába, de rendkívül kegyetlenül bántak velük. Ammianus Marcellinus történetíró szerint a római tisztviselők még arra is kényszerítették az éhező gótokat, hogy gyermekeiket kutyahúsért cserébe rabszolgasorba adják. A gótokkal szembeni brutális bánásmóddal a rómaiak veszélyes ellenséget teremtettek a saját határaikon belül. Amikor az elnyomás már túl sok volt nekik, a gótok fellázadtak, és végül a Kr. u. 378-ban levertek egy római sereget, és megölték Valens keleti császárt az adrianopoli csatában. A megdöbbent rómaiak gyenge békét kötöttek a barbárokkal, de a fegyverszünet 410-ben felbomlott, amikor Alarik gót király nyugatra vonult és kifosztotta Rómát. Mivel a Nyugati Birodalom meggyengült, az olyan germán törzsek, mint a vandálok és a szászok képesek voltak átnyúlni a határain, és elfoglalni Britanniát, Spanyolországot és Észak-Afrikát.

7. A kereszténység és a hagyományos értékek elvesztése

Róma hanyatlása egybeesett a kereszténység elterjedésével, és egyesek szerint az új hit felemelkedése hozzájárult a birodalom bukásához. A milánói ediktum 313-ban legalizálta a kereszténységet, amely később, 380-ban államvallássá vált. Ezek a rendeletek véget vetettek az évszázados üldöztetésnek, de a hagyományos római értékrendet is alááshatták. A kereszténység kiszorította a többistenhívő római vallást, amely a császárt isteni státuszúnak tekintette, és az állam dicsőségéről az egyetlen istenségre helyezte át a hangsúlyt. Eközben a pápák és más egyházi vezetők egyre nagyobb szerepet vállaltak a politikai ügyekben, ami tovább bonyolította a kormányzást. A 18. századi történész, Edward Gibbon volt ennek az elméletnek a leghíresebb képviselője, de felfogását azóta sokan kritizálták. Bár a kereszténység elterjedése játszhatott némi szerepet a római polgári erények visszaszorításában, a legtöbb tudós ma már azt állítja, hogy befolyása elhalványult a katonai, gazdasági és adminisztratív tényezőkhöz képest.

8. A római légiók gyengülése

Történelme nagy részében Róma hadserege az ókori világ irigylésre méltó volt. A hanyatlás során azonban az egykor hatalmas légió összetétele változni kezdett. Mivel nem tudtak elegendő katonát toborozni a római polgárok közül, az olyan császárok, mint Diocletianus és Konstantin, külföldi zsoldosokat kezdtek alkalmazni seregeik feltöltésére. A légiók sorai végül germán gótokkal és más barbárokkal gyarapodtak, olyannyira, hogy a rómaiak a „katona” szó helyett a latin „barbarus” szót kezdték használni. Bár ezek a germán szerencsekatonák ádáz harcosoknak bizonyultak, a birodalomhoz nem vagy csak kevéssé voltak hűségesek, és hataloméhes tisztjeik gyakran fordultak római munkaadóik ellen. Valójában a Róma városát kifosztó és a nyugati birodalmat romba döntő barbárok közül sokan a római légióban szolgálva szerezték katonai rangjukat.

 

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.